Érdligeti Általános Iskola

OM azonosító: 037321

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK BEMUTATÁSA

 

 

ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK BEMUTATÁSA

 

Iskolánk fontos feladatnak tartja a környezethez való pozitív viszony formálását, a növények és az állatok szeretetét környezetvédő magatartássá alakítását, a természetes érdeklődésnek tudományos alapokra való helyezését, a felnőttkori környezettudatos életforma alapjainak megteremtését.

Igyekszünk környezetünket minél esztétikusabbá tenni, tanulóink segítségével gondozzuk növényeinket a folyosókon, tantermekben, lépcsőházban.

Lényegesnek tartjuk, hogy minden kezdeményezésünk mögött az esztétikum mellett a hasznosság is ugyanakkora szerepet kapjon.

Pedagógiai programunknak megfelelően törekszünk az új nevelési – oktatási elemek bevezetésére mindennapi munkánkban. Igyekszünk minél több tantárgy esetében meghonosítani a projektmódszert.

Törekszünk a tantárgyak „zöldítésére”, amelyben segítséget nyújt az Iskolazöldítési tanfolyamon részt vett kollega.

Támogatjuk minden olyan kollega ötletét, munkáját, amely újat hoz a nevelő- oktató módszereinkben.

             Az iskolai minőségfejlesztési munka része a helyi tanterv és az oktatási/nevelési tevékenység évenkénti felülvizsgálata, értékelése és korrekciója a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája szempontjainak, új eredményeinek figyelembevételével.

 

Stratégiailag kiemelt céljaink:

 

 • Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ismeretek átadása
 • Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek felismeréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése
 • A természet szeretetére nevelés
 • A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés
 • A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés
 • A fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése

 

 

 

A tevékenységhez közvetlenül kapcsolható részcélok

 

 • Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés - Hulladékkezelési program, Kert program, Tisztasági verseny, kulturáltság, osztálytermek rendezettségének versenye
 • A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése - Kerékpáros közlekedést népszerűsítő program, kerékpártároló helyek kialakítása
 • Városunk természeti, helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése - Helyismereti program
 • Népi hagyományaink, népszokásaink megismertetése - Hagyományőrző programok és versenyek
 • A természet szeretetére nevelés, a gyerekek természettel való közvetlen élményekhez juttatása
 • A gyerekek lakóhelyük közelében található természeti értékek megismertetése
 • A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése, gyakoroltatása - Kis kézműves foglalkozások
 • A kertészkedés, kertészeti munkák megismertetése, ennek örömének megmutatása - Kert program
 • Aktivitás és részvétel az iskolai környezet alakításában

 

        Módszerek, tanulásszervezési formák

Környezeti nevelési tevékenységeink során a következő módszereket és tanulásszervezési formákat alkalmazzuk:

 • Kooperatív tanulási technikák
 • Erdei iskola
 • Osztálykirándulások
 • Csoportszintű előadás napközis szabadidős időszakban
 • Csoportszintű gyakorlati foglalkozás napközis szabadidős időszakban
 • Múzeumi óra
 • Szakköri foglalkozás
 • Verseny
 • Témanap
 • Akció
 • A tanítási órák klasszikus módszerei

 

 

 

 

 

2.Az iskola ökoiskolai tevékenységének általános bemutatása

 

Munkánkat a fenntarthatóságra való nevelés határozza meg. A nevelés kiemelt területei:

·         gondolkodás a jövőről, jövőkép formálása. Törekszünk arra, hogy tanulóink megértsék a jövőt meghatározó rendszereket, a környezet, gazdaság ás társadalom rendszerei közötti kapcsolatokat. Kialakítjuk tanulóinkban a közösségépítés alapjait.

·         helyes jövőkép tervezése, alakítása. Rendelkezzenek a minőségi, igazságos és alkotó tervezéshez szükséges tudással, készségekkel és értékekkel

·         felelős törődés kialakítása a természeti erőforrásokkal. Ehhez elengedhetetlen megismerni a természet világát, rendszerét. Környezeti szemléletük alakítása.

·         megtanítani arra, hogy tetteink milyen változásokat okoznak magunkon és a közösségünkön. Törekszünk arra, hogy felismerjék és értelmezni tudják a globalizáció jeleit és ellen tudjanak állni káros hatásainak.

·         meg kell tanítanunk arra, hogy igényeiket úgy elégítsék ki, hogy ez által ne veszélyeztessék a jövő generációk lehetőségeit. Ismerjék fel tetteik következményeit.

 

     A tanulás – tanítás jellemzői a fenntartható fejlődés érdekében:

·        ismeretek integrálása

·        jelen és jövő értékeinek ismerete

·        a kritikus gondolkodás bátorítása

·        problémamegoldás ösztönzése

·        tanulók részvétele az oktatással kapcsolatos döntéshozatalban

·        tanult ismeretek gyakorlati alkalmazhatósága

·        helyi és globális ügyekkel való foglalkozás

·        jelen és jövő érdekei egyensúlyának megtalálása

·        környezeti nevelés

 

 

 

 

 

 

 

A környezeti nevelés színterei

 

       A környezeti nevelés a tantárgyi keretek közt

 

Az iskolai oktató-nevelő munka nem szorítkozik a tantárgyak óráira, de a feladatok zömét mégiscsak e keretek között valósítjuk meg. Tanórákon történik azon ismeretek megalapozása, szemlélet formálása, amely során lehetőség van a helyes értékrend, természethez fűződő viszony kialakítására. Ez minden szaktanár feladata, a megvalósítást viszont nagymértékben befolyásolja, hogy milyen tantárgyról is van szó. Több tantárgy oktatását többé-kevésbé a környezeti nevelési komponensek eddig is tartalmazták, de ezek tervszerű alkalmazása, összehangolása gondos tervezést igényel.

A tantárgyi keretek közt zajló tevékenységek értelemszerűen minden tanuló számára kötelezőek és ingyenesek.

                                Környezeti nevelés tantárgyi keretek közt az alsó tagozatban

 

A környezeti nevelés átfogja az alsó tagozatos tárgyak teljes körét, valamennyi tantárgy ismeretanyagába beépítve, integrált módon történik. Az első és második osztályban inkább az érzelmi beállítódás alakítása, a természettel, a környezettel való ismerkedés és "környezetbarát" szokások formálása a fő cél, később fokozatosan alakul ki a tudatosság és elkötelezettség szintje.

A környezeti nevelés tantervbe illesztésének egyik megvalósítási módja a "beleoldás". Beleoldásnak vagy tematikus tanításnak nevezzük azt a módszert, amikor a környezeti nevelési fogalmakat, feladatokat és példákat a már meglévő tantervi célkitűzésekbe építik be. Ezt a módszert alkalmazhatjuk egyetlen téma tanításánál, vagy úgy is, hogy az egész tantervet áthatja a környezeti nevelés szemlélete. A megszokott tananyag kiegészítését és kibővítését adják a környezeti nevelési témák.

A beleoldás módszerének előnye, hogy könnyű megvalósítani. Ahol csaknem minden tantárgyat egyetlen pedagógus tanít, magától értetődő módon bele lehet szőni az órák anyagába a környezeti nevelési témákat. Eredményességének oka, hogy itt nyílik a leginkább lehetőség arra, hogy a szokásos napi tevékenységen belül helyet találjanak a környezeti nevelésnek.

 

                                     

        Környezeti nevelés az erdei iskolában

 

Az alsó tagozat második, harmadik és negyedik évfolyama évi rendszerességgel erdei iskolai programon vesz részt. Ezek lehetnek szolgáltatótól megrendelt programok, vagy saját szervezésűek. Az állami támogatások feltételeihez igazodva az erdei iskolai programok bentlakásosak, 5 naposak és egész osztályközösségekben valósulnak meg, bár a részvétel nem kötelező. A program költségeit a résztvevők, illetve pályázati forrásból az iskola fedezi.

Felső tagozaton a szülők hozzájárulásával ötödik és hatodik évfolyamon szervezünk erdei táborokat, ahol tanulóink előre kidolgozott program szerint vesznek részt a különböző tevékenységeken (növény és állat határozó, kirándulási kultúra kialakítása, helyismeret, ismerkedés a helyi szokásokkal, vízminőség vizsgálat, sok – sok mozgás, csapatépítés, stb).

 

Osztálykirándulások

A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi program, az osztálykirándulás szervezése. A helyi tanterv megvalósulását szolgálja. A valóságos környezet megismerésére, értékeinek befogadására, a problémák értelmezésére támaszkodik. A kirándulásokon az érzéki-megismerő tanulás, a cselekvő- felfedező magatartás dominál. Ösztönzi a kollektív és egyéni érdeklődés kialakulását. A szabad idő megszervezése, az önkiszolgálás, a tanulási helyzeteken kívüli csoportos tevékenységek és együttesen megélt élmények képezik fontos előnyeit. Jelentős személyiség és közösségfejlesztő hatású. A kirándulások időpontját munkatervünkben előre meghatározzuk. Megszervezéséért az osztályfőnök felelős. A kirándulások önkéntes alapon szervezhetők, költségeit (útiköltség, étkezés, belépők) a tanulók fedezik, melyet az osztályfőnök a szülőkkel előzetesen megbeszél.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyi feltételek, kapcsolatok

 

Iskolánk környezeti nevelési tevékenységében részt vesz a teljes testület, valamint a technikai dolgozók is. Az iskola pedagógusainak rendelkezniük kell a színvonalas környezeti neveléshez szükséges ismeretekkel, módszertani kompetenciákkal.

Az iskola technikai dolgozói rendszeres munkaköri tevékenységei közé tartozik több, a környezeti nevelési programokhoz kapcsolódó feladat.

Az iskola környezeti nevelési munkacsoportot állít fel. Kötelessége iskolánk környezeti nevelési tevékenységének figyelemmel kísérése, a széleskörű tanácsadás. Joga a környezeti nevelési tevékenységek véleményezése, kezdeményezése. Feladata az iskolánkban folyó környezeti nevelési tevékenységek összehangolása és a folyamatos minőségfejlesztéssel járó feladatok ellátása (mérések, értékelés, stb.).

A környezeti nevelési munkát segítő képzések

A környezeti nevelés terén sikeres, gyakorlott testületek általános tapasztalata, hogy az összehangolt, hatékony munkát egy olyan komplex, újszerű gondolkodást igénylő területen, mint a környezeti nevelés egységes, közös képzések hihetetlenül segítik.

Iskolánk testületének nagy hangsúlyt kell helyeznie az ilyen témájú képzéseken való közös (testületi) részvételre.

Környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt

 Jeles napok

A környezeti nevelés a környezetkultúra átadásáról is szól. Ünnepi hagyományaink már jól működnek, ezeken a napokon kiemelkedünk a hétköznapokból. Minden évben megrendezzük a Föld Napját, az iskola vonzáskörzetét, a Fundokliát takarítjuk tanulócsoportokban. Ez a diákönkormányzat szervezésében történik. A Víz Napján az érdi vízművet látogatjuk meg a nyolcadik osztályos tanulókkal. Megismerjük Érd ivóvízhálózatát, a hetedik és nyolcadik évfolyam vízminőség vizsgálatot végez különböző helyszíneken. Madarak és fák napján az alsó tagozatosok rendeznek programokat. Tervezzük, hogy minden évben kiválasztunk egy jeles napot, s ezen a napon projektmódszer segítségével közelítünk az adott témához.

Az iskolatévé segítségével felhívjuk tanulóink és szüleik figyelmét jeles napjainkra.

 

 Múzeumlátogatás

A tanulócsoportok évente kétszer felkeresnek múzeumot, ezt a diákönkormányzat pontozza.
Kapcsolatunk van az érdi Földrajzi Múzeummal, rendszeresen látogatjuk és versenyek színhelye.

Környezeti neveléssel kapcsolatos újságok, könyvek.

Minden osztályban létrehozunk könyv és folyóirat sarkot, hogy a tanulók szünetekben tudják ezeket olvasgatni.

Bővítjük a tanári kézikönyvek választékát és az iskola videofilm tárát.

Üzemlátogatások

A víz világnapján nyolcadikos osztályokkal az érdi vízművet tekintjük meg. Tervezzük a Pusztazámoron lévő hulladék-feldolgozó és a százhalombattai kőolaj-finomító megtekintését a hetedik- nyolcadik évfolyammal.

Ezen a napon a hetedik és nyolcadik osztályos tanulók természettudományos órán vízminőség vizsgálattal foglalkoznak.

 

Iskolánk célzott környezeti, nevelési programjai

 

  Hasznosanyag-gyűjtési program

Minden évben két alkalommal rendezi meg a diák önkormányzat a papírgyűjtést. Jelentős pénzösszegeket szereznek ezzel a tanulócsoportok, amit osztálykirándulásra használnak fel. Tavaly, a vörösiszap súlytotta Kolontári iskolát támogattuk az összegyűjtött papír pénzösszegéből.

Tervezzük a komposztálás bevezetését, hogy az iskolaparkban keletkezett avart felhasználhatóvá tegyük. Megtettük a kezdeti lépéseket, szeretnénk folytatni az elkezdett munkát.

Gyűjtjük a „PET” palackokat, elemeket is. Megállapodások és szerződések alapján az iskola területén gyűjtő- edényeket helyezünk el. Az iskola konyhájában keletkezett növényi hulladék szintén így kezelhető.

Érd és környékének feldolgozóüzemeinek, meglátogatása.

 

                                

                             Helyi értékek megismerése program

Érdnek vannak természeti értékei, védett kertek, Fundoklia völgy, védett fák. Fontos a tárgyi, történelmi múlt megismerése, az ehhez fűződő mondák történetek. Segítségünkre van több Érdről szóló könyv. A helyi értékek megismerése részben honismeret órákon, osztályfőnöki órákon és terep gyakorlatok keretein belül történik. A szeptemberi Széchenyi-nap négy évente visszatérő rendezvénye az érdi helyismeretei akadályverseny az egész felső tagozat számára.

Napjaink fogyasztói társadalmában a vállalkozások profitorientáltsága mértéktelen fogyasztásra buzdít. A média ontja a reklámokat, amelyek a legkülönfélébb árucikkek megvásárlását népszerűsítik.

Az ügyes reklámszakemberek által készített reklámok kiszolgáltatottá teszik a fogyasztót. Arra ösztönzik, hogy a valódi szükségleteinél többet vásároljon. Ezzel megnő a kidobásra ítélt tárgyak tömege, ami tovább szennyezi környezetünket.

Így jövőnk szempontjából nagy szerepe van a tudatos fogyasztói magatartás kialakításának.

 

Ennek érdekében legfontosabb céljaink és feladataink a következők:

Már általános iskolás korban fel kell hívnunk a figyelmet a mértéktelen fogyasztás veszélyeire, környezeti hatásaira.

Kritikai magatartást kell kialakítanunk a médiában elhatalmasodó reklám kampánnyal szemben.

Ki kell alakítanunk azokat a döntési képességeket, melyek gyermekeinket hozzásegítik felnőtt korukban ahhoz, hogy tudatosan tudjanak választani a szükséges és szükségtelen, valamint az értékes és értéktelen között.

Környezeti nevelésünknek legyen része a környezettudatos fogyasztói magatartás elsajátíttatása.

A tanítási órák tananyagában megjelennek a fogyasztóvédelemmel    kapcsolatos tartalmak

Tanórán kívüli tevékenységeket szervezünk: vetélkedők, versenyek, rendezvények formájában.

Iskolán kívüli foglalkozások témája: piaci séták, kirándulások, környezetvédelmi külső foglalkozások

Alkalmazzuk a következő módszertani lehetőségeket:

Médiafigyelés, reklámkritikák

Döntéshozatali képesség erősítése döntéshelyzetek kialakításával

Szituációs játékok, esetelemzések, érveléstechnikai gyakorlatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk specialitása:

 

a)Környezettudatos nevelés, együtt munkálkodás környezetünk állapotának javítása érdekében. Büszkék vagyunk arra, hogy minden osztály, minden tanuló részt vesz környezete kialakításában, rendezésében.  Tanulóink szívesen vesznek részt természettudományos és természetvédelmi foglalkozásokon, versenyeken. Kapcsolatot tarunk Érd többi általános iskolájával, és középiskolájával, ahol kiemelt természettudományos oktatás folyik. Nyolcadikos tanulóink rendszeresen felvételt nyernek a természettudományos tagozatokra. Szoros kapcsolatot tarunk határon kívüli általános iskolával is – testvériskolai kapcsolat -, iskolánk igazgatója éves rendszerességgel előadást tart a határon túli iskolák igazgatói részére a fenntarthatóság témakörében. Gyermekeink részt vesznek a különböző civil szervezetek által szervezett városrendezési, takarítási programokon.

 

b) Iskolaudvar adottságainak kihasználása: Iskolánk szép parkkal rendelkezik. Ez a program magába foglalja az iskola külső környezetének parkosítására, a kényelmes, kulturált pihenés feltételeinek megteremtésére és fenntartására irányuló tevékenységet. Egynyári növényeket ültetünk és gondozunk. Virágládákat gondozunk. Minden tanulócsoportnak van kijelölt területe az iskola parkban, aminek a gondozásáért felelős. Ötödik osztályban bevezettük az agrotechnika tanítását. A tanulócsoportok gondozzák a termükben lévő virágokat. A parkban létrehozunk egy kinti tanulósarkot. Az idei tanévben figyelmet fordítottunk az iskola folyosó zöldítésére is, minden osztály rendelkezik egy folyosó szakasszal, amely növényeit ápolja, gondozza, ezt a tevékenységet a diákönkormányzat koordinálja és értékeli.

c) Kiemelt feladatunk a hagyományőrzés. Évek óta jól működő programsorozatokat tartunk, amelyben mikró és makró környezetünk hagyományaival ismertetjük meg tanulóinkat. Rendszeresen hívunk előadókat, részt veszünk és szervezünk versenyeket. Határon túli testvériskolai kapcsolataink segítségével bővítjük ismereteinket, ápoljuk hagyományainkat. Ezeken a találkozókon lelkesen részt vesznek a tanulók és szüleik. Ezek a kapcsolatok évekig fenn maradnak, tanulóink ballagása után is. Eseményeinkről beszámolók tekinthetők meg az iskolatévé műsorán, amelyet gyermekeink szerkesztenek. Iskolatévénk segítségével minden szülő értesül eseményeinkről, valamint megtekintheti az elmúlt évek programjainak felvételeit is.

Honlapunk is naprakész, itt is megtalálhatók eseményeink, programjaink, várható feladataink.

 

 

VÁLLALÁSAINK:

 

1:Iskolakertünkben szeretnénk egy növénykertet kialakítani, ahol gyógy- és fűszernövényeket gondozhatunk. A gyógynövények ismerete, gyógyító hatásuk jelentősége, tapasztalatok szerzése elengedhetetlen a felnövő generációk egészséges életmódjának kialakításában. A fűszernövények megismerése és felhasználásuk módja elősegítheti tanulóink egészséges táplálkozásának kialakítását.

A gyógyteák elkészítésével, a fűszernövények gyakorlati órákon való felhasználásával szeretnénk bővíteni főzési szokásaikat, tudásukat, segíteni jártasságuk kialakulását. A teázások pedig jó alkalmat adnak a meghitt beszélgetésekre, a személyiségfejlesztésre, a közösségépítésre. Az egészséges életmódra nevelés mellett óriási lehetőséget látunk a szocializációs, közösségfejlesztő, konfliktuskezelő tevékenységeink fejlesztésére.

Természetesen a növények hasznosságán kívül díszítő jellegük is fontos szempont, ezáltal esztétikára nevelhetjük tanulóinkat. 

2:Szeretnénk még szorosabb együttműködést a városunk területén működő középiskolával a természettudományos oktatás fejlesztése területén. Tervezzük, hogy részt veszünk a középiskola által koordinált projektben, amely címe: A természettudományos közoktatás megújítása az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával. Ez több évre szóló munkát, foglalkozást jelent pedagógusaink, tanulóink részére. Szándékunk szerint minden természettudományt oktató alsó és felső kollega részt vesz a projektben és szeretnénk minél több tanulócsoportot bevonni a munkába. Szeretnénk felkészíteni tanulóinkat a jövő kihívásaira, szeretnénk tájékozott és szakmailag képzett fiatalokat indítani a középiskolába.

Természettudományos oktatás fejlesztése:

                 A tanulók körében végzett felmérések, valamint a természettudományos hallgatók rendkívül alacsony száma a tanárképzésen jelzi, hogy a természettudományok nem tartoznak a közkedvelt tárgyak közé. Ennek nagyon sok oka van, természettudományos munkaközösségünk sokat foglalkozik e témával.

 Iskolánk szeretne ezen változtatni, ezért rendszeresen tartunk iskolai és helyi versenyeket, ahol a tudás, a feladatmegoldó képesség mellett, a kreativitás, tájékozottság, a kísérletek kipróbálása és azok értelmezése is fontos szerepet kap.

További természettudományos programjaink: projektnapok szervezése jeles napokon, rendhagyó fizika és kémia órák, a Széchenyi héten kémia show a felsős tanulóknak, előadások a Csodák Palotájából, tanulókísérleti foglalkozások, szakkörök, stb.

Fontosnak tartjuk Érd természetvédelmét, rendszeresen takarítjuk a védett Fundoklia-völgyet és kihasználjuk a tanösvény által nyújtott lehetőségeket, tervezzük a Benta patak egy részének takarítását is.

Rendszeresen részt veszünk szűkebb és tágabb környezetünk ápolásában, tisztán tartásában, gondozásában és továbbra is tervezzük azt.

Az országosan egyedülálló Földrajzi Múzeummal szoros és eredményes kapcsolatot alakítottunk ki. Az intézményt átépítették és kibővítették, szeretnénk kapcsolatunkat tovább fejleszteni, kibővíteni az újonnan nyújtott lehetőségeket maximálisan kihasználva.

Tervezzük az érdi Vörösmarty Gimnáziummal való együttműködést, „ A természettudományos közoktatás megújítása” címen. Ez szándékaink szerint segíti diákjaink természettudományos tudásának bővítését, fejleszti gyakorlati ismereteiket.

Céljaink:

 • digitális tananyagok fejlesztése, szerkesztése, publikálása
 • tanfolyamokon való részvétel, ahol a projektmódszer, a csoportmunka tanórai alkalmazását sajátítjuk el
 • laborgyakorlatok szerkesztése és kipróbálása különböző tanulócsoportok részére különféle tematikákban
 • széles körű szakmai együttműködés kialakítása a helyi és környékbeli iskolákkal, kutatók, oktatók, szakmai szervezetek bevonása

 

Együttműködés tervezett szakaszai:

 • természettudományos végzettségű tanárok szakmai továbbképzése
 • korszerű laboratóriumi gyakorlatok megismerése és levezetése
 • digitális tábla használata
 • szaktanári segédletek kidolgozása
 • tanulói munkafüzetek kifejlesztése
 • bemutató órák szervezése
 • laborgyakorlatok szervezése és tartása a Vörösmarty Gimnázium korszerű laboratóriumában, iskolánk tanulói részére tanítási órák keretében
 • a bemutató órák, foglalkozások, kísérletek elektronikus dokumentálása
 • szakmai műhelykonferenciákon való részvétel

 

Tevékenység anyagi háttere: az érdi Vörösmarty Gimnáziummal együttműködve, TÁMOP 3.1.3-10/2010-0005-ös projekt alapján, iskolánk pedagógusai és tanulói részére ingyenes.

A tevékenység koordinátora: Hajdu Hajnal, az ökocsoport tagja.

Megvalósítás kezdete: 2011. II. félév

Megvalósítás határideje: a tanfolyamok, tevékenységek, projekt szervezésétől függ, de legkésőbb 2013 II. félév.

Tevékenység fenntartása: a projekt megvalósításának befejezésétől számított 5 év.

 

 

 

 

3. Meg szeretnénk szervezni az osztályokon belül a szelektív papírgyűjtést. Ennek tervezése folyamatban van, részt vesznek az alsó és felső tagozatos diákok, tanárok, szülők egyaránt.

Szelektív papírgyűjtés

Iskolánkban rendszeresen szervezünk papírgyűjtést, évente két alkalommal. Ezen kívül az irodán és a tanáriban minden papírhulladékot külön gyűjtünk. Mivel tanulóink a nap nagy részében saját teremben vannak, arra gondoltunk, hogy minden tanteremben és a szaktermekben egyaránt beszerzünk szelektív papírgyűjtőket, ezáltal a környezetet jelentős terheléstől szabadítjuk meg!

Szeretnénk külön gyűjteni az újságpapírokat, kartondobozokat, füzeteket, könyveket, papírhulladékokat. Figyelünk arra, hogy semmiképpen ne kerüljenek bele használt egészségügyi papírok, faxpapír, hőérzékeny papír ( pl. MÁV-jegy ), szennyezett, zsíros papír, műanyagborító.

Minden osztályban van egy ökofelelős, aki naponta kiüríti az összegyűlt papírt az iskolai gyűjtőbe.

A papírgyűjtésből kapott pénzből az iskolai növénykert gondozásához szükséges anyagokat szereznénk be.

A gyűjtők beszerzését az iskolai alapítvány segíti, de folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket is, amivel segíthetnénk a tevékenység finanszírozását.

A munkát iskolánk igazgatója  és az ökocsoport vezetője koordinálja.

Megvalósulási határidő: 2012. június 15 (2011/2012-es tanév).

               

 

 

 

 

 

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ.

Engedélyezem a sütik használatát a weboldalon.

EU Cookie Directive Module Information